hose-120-121

Trident Sani Shield Sanitation Hose – #102